ครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง

ครม.มิมติอนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ และ ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว รวมทั้งคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พ.ค.63 มุ่งหนุนผู้มีรายได้น้อยมีบ้านของตัวเอง 
ทั้งนี้จะลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในการทำธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% หากราคาซื้อชายเกินกว่า 1.00 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

Leave a Comment