อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน และ ทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หอพัก และ สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด และ สิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน

แบบที่ 1 ที่ดิน :
คือพื้นที่ดินทั่วๆไปหมายถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง และ อื่นๆ การครอบครองที่ดินต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส. 4) หรือ น.ส. 3 ก. เป็นต้น
แบบที่ 2 บ้านเดี่ยว :
ในทางกฎหมายกำหนดให้บ้านเดี่ยวมีบริเวณบนพื้นที่มากกว่า 50 ตารางวา หน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร และ ความลึก 20 เมตร เหมาะกับครอบครัวทุกขนาด มีความส่วนตัวสูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ 
แบบที่ 3 บ้านแฝด :
กฎหมายกำหนดให้บ้านแฝดมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น จะถูกสร้างขึ้นเป็นคู่ๆ และ  มีผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านติดกับบ้านคู่แฝด เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มองมาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยว แต่มีงบประมาณที่จำกัด
แบบที่ 4 ทาวน์เฮาส์ / บ้านแถว :
จะถูกสร้างลักษณะคล้ายๆกันเป็นแนวยาวหลายหลัง มี 3-4 ชั้น (รวมชั้นลอย) อาจจะมีผนังร่วมกันและมีพื้นที่ขนาดระหว่าง 16-28 ตารางวา (ตามกฎหมายระบุให้มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา) อาจพบเจอกับปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวเนื่องจากมีส่วนของผนังที่ใช้ร่วมกับคนอื่น
แบบที่ 5 คอนโดมิเนียม / อาคารชุด :
เป็นอาคารสูง (ถ้าหากต่ำกว่า 8 ชั้นเรียกว่า Low Rise / สูงกว่า 8 ชั้น เรียกว่า High Rise) ซึ่งตัวที่อยู่อาศัยจะถูกสร้างแบ่งออกเป็นห้องๆ มีห้องหลายประเภทขึ้นอยู่กับพัฒนาโครงการ มีพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันเช่น ทางเดิน ลิฟท์ ที่จอดรถ ระว่ายน้ำ เป็นต้น โดยทั่วไปเหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยคนเดียว หรือ ครอบครัวขนาดเล็ก
แบบที่ 6 อาคารพาณิชย์ :
ส่วนใหญ่ตั้งติดตัวถนน มีพื้นที่จอดรถจำกัด วัตถุประสงค์ของอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถให้บริการทางธุรกิจต่างๆ หรือ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ เหมาะสำหรับประกอบกิจการขนาดเล็กได้