พื้นสีผังเมืองที่สำคัญ 10 ประเภท

ความหมายผังเมืองก่อนซื้อ / ก่อนสร้างอสังหาริมทรัพย์
ผังเมือง – คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และขนส่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
ความสำคัญของการวางผังเมือง – เป็นการจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามการเจริญเติบโตของเมืองและประชากร เช่น เพื่ออยู่อาศัย การคมนาคม การขนส่ง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กำหนดย่านธุรกิจ (CBD) หรือย่านอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการ

ประเภทที่อยู่อาศัย

สีเหลือง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
สีส้ม – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง
สีน้ำตาล – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนมากจะอยู่ในเมืองหรือบริเวณโดยรอบ
สีแดง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (CBD)ศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจ มีการแข่งขันและมูลค่าสูง
สีเขียว – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
สีม่วง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เหมาะแก่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเพื่อพักสินค้าเนื่องจากเหมาะกับการขนส่ง ไม่ควรสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเนื่องจากมลพิษและสารเคมี
 สีม่วงอ่อน – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หมายถึง อุตสาหกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการใช้แรงงานหรือเศรษฐกิจในชุมชน เช่น การทอผ้า แกะสลัก โรงกลึง เป็นต้น
สีเขียวมะกอก – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ อาชีวะ มหาลัย เป็นต้น
สีเทา – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น
สีน้ำเงิน – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ สถานที่ราชการทั้งหมด เท่านั้น
_______________________________________________________________________________
ประโยชน์ของผังเมือง
 เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ทำให้เมืองเติบโตอย่างมีระเบียบและสวยงาม
 เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและขนส่ง ให้เพียงพอตามความหนาแน่นของประชากร
 ส่งเสริมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชน
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
🌎 วรสารกรมโยธาธิการละผังเมือง
🌎 กองควบคุมผังเมืองฯ

Leave a Comment