บจ.ภัทรทรัพย์สินการประมูล, Author at ppauction.co.th