All Posts in Category

นโยบาย,มาตรการ ที่อยู่อาศัย

ครม.เห็นชอบไฟเขียวออก พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างลง 90% เฉพาะปี 63

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 2 มิ.ย.เห็นชอบให้ลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีนี้ลดลง 90% โดยเป็นการลดลงเฉพาะในการจัดเก็บปี 2563 โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพราะหากจัดเก็บเต็มอัตราจะส่งผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) โดยการลดการจัดเก็บในปีเดียวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากภาษีนี้ในอนาคต ส่วนในเรื่องรายได้ของท้องถิ่นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของรายได้ภาษีที่ปรับลดลงรัฐบาลจะมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

พื้นสีผังเมืองที่สำคัญ 10 ประเภท

ความหมายผังเมืองก่อนซื้อ / ก่อนสร้างอสังหาริมทรัพย์ผังเมือง – คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และขนส่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ความสำคัญของการวางผังเมือง – เป็นการจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามการเจริญเติบโตของเมืองและประชากร เช่น เพื่ออยู่อาศัย การคมนาคม การขนส่ง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กำหนดย่านธุรกิจ (CBD) หรือย่านอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการ ประเภทที่อยู่อาศัย สีเหลือง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  สีส้ม – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง สีน้ำตาล – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนมากจะอยู่ในเมืองหรือบริเวณโดยรอบ สีแดง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (CBD)ศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจ มีการแข่งขันและมูลค่าสูง สีเขียว – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น สีม่วง…

ครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง

ครม.มิมติอนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ และ ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว รวมทั้งคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พ.ค.63 มุ่งหนุนผู้มีรายได้น้อยมีบ้านของตัวเอง  ทั้งนี้จะลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในการทำธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% หากราคาซื้อชายเกินกว่า 1.00 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประจำปี 2562

  1) หลักการ : กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  สามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท (ทั้งมือ 1 และ มือ 2) ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข :           2.1) ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย          2.2) ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน          2.3) ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย                                         …