All Posts in Category

บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จำกัด

คอนโดฯ ที่ดินเปล่า ลดราคาพิเศษจำนวนมาก ในงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2 (1/2563) 21 มี.ค. 2563 เวลา 13.00-17.00น.

          บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จำกัด (PPA) จัดงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยได้คัดสรรทรัพย์บริเวณที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมีทรัพย์ที่เข้าร่วมประมูลบางส่วนเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัยจำนวนมาก จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (มหาชน) ชั้นนำ           ซึ่งการจัดประมูลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 – 17.00 น. ณ ห้อง Topaz 1-2 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี           ภายในงานประมูล บริษัทฯ (PPA) ได้จัดหาสถาบันการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์…

ทำไมถึงต้องเลือกการขายทรัพย์ด้วยวิธีการประมูล?

    ข้อดีของการ เลือกขายทรัพย์ ด้วยวิธีการประมูล ความรวดเร็ว : ขั้นตอนการขายเร็วกว่าการฝากขายแบบปกติ  บรรลุผลสำเร็จ : มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหลายราย ทำให้เกิดการแข่งขัน เสนอราคา โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการขายมีมากกว่า  มีความแน่นอนและปลอดภัย : ทันทีที่เคาะปิดประมูล สัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเกิดขึ้นทันที จึงมีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าการฝากขายในรูปแบบเดิมๆ  เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา : จุดประสงค์หลักของการประมูลคือ ก่อให้เกิดการเสนอราคาจากผู้เสนอราคาหลายราย ซึ่งเพิ่มโอกาศให้ผู้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าการขายแบบเดิม  การตั้งราคาขาย : ผู้ขายสามารถตั้งราคาต่ำสุดที่จะขาย แต่ราคาปิดประมูลอาจจะสูงกว่าราคาที่ตั้งขายโดยไม่มีข้อจำกัด

พื้นสีผังเมืองที่สำคัญ 10 ประเภท

ความหมายผังเมืองก่อนซื้อ / ก่อนสร้างอสังหาริมทรัพย์ผังเมือง – คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และขนส่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ความสำคัญของการวางผังเมือง – เป็นการจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามการเจริญเติบโตของเมืองและประชากร เช่น เพื่ออยู่อาศัย การคมนาคม การขนส่ง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กำหนดย่านธุรกิจ (CBD) หรือย่านอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการ ประเภทที่อยู่อาศัย สีเหลือง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  สีส้ม – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง สีน้ำตาล – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนมากจะอยู่ในเมืองหรือบริเวณโดยรอบ สีแดง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (CBD)ศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจ มีการแข่งขันและมูลค่าสูง สีเขียว – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น สีม่วง…

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประจำปี 2562

  1) หลักการ : กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  สามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท (ทั้งมือ 1 และ มือ 2) ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข :           2.1) ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย          2.2) ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน          2.3) ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย                                         …