All Posts in Category

ภาษีและค่าธรรมเนียม

ครม.เห็นชอบไฟเขียวออก พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างลง 90% เฉพาะปี 63

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 2 มิ.ย.เห็นชอบให้ลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีนี้ลดลง 90% โดยเป็นการลดลงเฉพาะในการจัดเก็บปี 2563 โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพราะหากจัดเก็บเต็มอัตราจะส่งผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) โดยการลดการจัดเก็บในปีเดียวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากภาษีนี้ในอนาคต ส่วนในเรื่องรายได้ของท้องถิ่นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของรายได้ภาษีที่ปรับลดลงรัฐบาลจะมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

ครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง

ครม.มิมติอนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ และ ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว รวมทั้งคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พ.ค.63 มุ่งหนุนผู้มีรายได้น้อยมีบ้านของตัวเอง  ทั้งนี้จะลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในการทำธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% หากราคาซื้อชายเกินกว่า 1.00 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประจำปี 2562

  1) หลักการ : กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  สามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท (ทั้งมือ 1 และ มือ 2) ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข :           2.1) ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย          2.2) ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน          2.3) ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย                                         …

มาเริ่มทำความรู้จัก ‘’ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี’’ หากคุณคิดจะซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์

‘’ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี’’ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยพนักงานเจ้าหน้าจะดำเนินการนำส่งเป็นรายได้ให้รัฐ หรือ ในทางทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมฯ และภาษีดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทกับการซื้อ – ขายที่ดิน, บ้าน, ห้องชุด และ อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนั้นทั้งฝั่งผู้ซื้อ และ ฝั่งผู้ขายไม่ควรมองข้ามและควรจะทราบรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ค่าใช้จ่ายฯ ในการซื้อ – ขาย อสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน ประกอบไปด้วย 5 ประเภทดังต่อไปนี้ ⭕️ 1. ค่าธรรมเนียมการโอน (2%)ภายหลังที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยผู้ซื้อ หรือ ผู้ขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย โดยจะคิดจากราคาที่สูงกว่า ผู้ที่จะชำระขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย และในทางที่ดีและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังควรระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฯ โดยทั่วไปผู้ซื้อและผู้ขายมักจะแบ่งชำระค่าธรรมเนียมคนละครึ่ง หรือ ร้อยละ 1 ⭕️ 2. ค่าอากรแสตมป์ (0.5%)ในส่วนค่าอากรฯ ผู้ขายจะเป็นฝ่ายชำระในขั้นตอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย โดยจะคิดจากราคาที่สูงกว่า…