All Posts in Tag

บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จำกัด

พื้นสีผังเมืองที่สำคัญ 10 ประเภท

ความหมายผังเมืองก่อนซื้อ / ก่อนสร้างอสังหาริมทรัพย์ผังเมือง – คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และขนส่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ความสำคัญของการวางผังเมือง – เป็นการจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามการเจริญเติบโตของเมืองและประชากร เช่น เพื่ออยู่อาศัย การคมนาคม การขนส่ง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กำหนดย่านธุรกิจ (CBD) หรือย่านอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการ ประเภทที่อยู่อาศัย สีเหลือง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  สีส้ม – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง สีน้ำตาล – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนมากจะอยู่ในเมืองหรือบริเวณโดยรอบ สีแดง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (CBD)ศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจ มีการแข่งขันและมูลค่าสูง สีเขียว – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น สีม่วง…

!! โฉนดที่ดินที่รู้จักมีกี่แบบ (Title Deed) แล้วอะไรคือ น.ส. 4 / น.ส 3 ก. / น.ส. 3

มาทำความรู้จักเอกสารสิทธิที่ดินให้มากขึ้นกันดีกว่า แบบที่ 1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 4 (ครุฑแดง)คือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเมือง เขตที่อยู่อาศัยต่างๆ มีลักษณะตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และ จำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากที่ดินที่มีโฉนดที่ดินถูกปล่อยไว้นานเกิน 10 ปี โดยไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีบุคคลอื่นเข้าครอบครองโดยสงบเปิดเผย บุคคลนั้นสามารถดำเนินคดีทางศาลเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ ส่วนโฉนดหลังแดงจะถูกนับว่าเป็น น.ส. 4 เช่นกัน ซึ่งมีที่มาจากใบจอง น.ส. 2 (หนังสือทางราชการที่ออกให้เพื่อยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ชั่วคราว) แต่จะถูกระบุชัดเจนอยู่ในส่วนหลังโฉนดห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี แบบที่ 2 น.ส. 3 ก. (ครุฑเขียว)เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอในท้องที่) มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ มีความน่าเชื่อถือรองลงมาจากโฉนดที่ดิน สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังสามารถไปทำเรื่องเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นประเภทโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) ได้เช่นกัน หากมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว แบบที่…

ทำไมต้องขายด้วยวิธีการประมูล !

เปลี่ยนแนวความเชื่อของคุณกับข้อเท็จจริงของเรา ทำความรู้จักรูปแบบการขายด้วยวิธีการประมูลเราแนวคิดของ PPA ให้มากขึ้น