All Posts in Tag

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

มาเริ่มทำความรู้จัก ‘’ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี’’ หากคุณคิดจะซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์

‘’ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี’’ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยพนักงานเจ้าหน้าจะดำเนินการนำส่งเป็นรายได้ให้รัฐ หรือ ในทางทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมฯ และภาษีดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทกับการซื้อ – ขายที่ดิน, บ้าน, ห้องชุด และ อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนั้นทั้งฝั่งผู้ซื้อ และ ฝั่งผู้ขายไม่ควรมองข้ามและควรจะทราบรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ค่าใช้จ่ายฯ ในการซื้อ – ขาย อสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน ประกอบไปด้วย 5 ประเภทดังต่อไปนี้ ⭕️ 1. ค่าธรรมเนียมการโอน (2%)ภายหลังที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยผู้ซื้อ หรือ ผู้ขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย โดยจะคิดจากราคาที่สูงกว่า ผู้ที่จะชำระขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย และในทางที่ดีและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังควรระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฯ โดยทั่วไปผู้ซื้อและผู้ขายมักจะแบ่งชำระค่าธรรมเนียมคนละครึ่ง หรือ ร้อยละ 1 ⭕️ 2. ค่าอากรแสตมป์ (0.5%)ในส่วนค่าอากรฯ ผู้ขายจะเป็นฝ่ายชำระในขั้นตอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย โดยจะคิดจากราคาที่สูงกว่า…