All Posts in Tag

มาตรการ LTV

ได้เวลามาทำความรู้จักมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน จาก ธปท. (บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา)

แนวทางการควบคุมสินเชื่อบ้านจะมีการปรับลดมูลค่า LTV (การอนุมัติสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน) ตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของยูนิตคงค้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว ซึ่งในหลายๆประเทศได้เริ่มบังคับใช้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลักเกณฑ์ดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่ส่งผลกับกลุ่มดังนี้ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ราคาซื้อ-ขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท)ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ซึ่งผ่อนชำระเงินกู้หลังแรกครบแล้ว หรือ เกินระยะเวลา 3 ปีขึ้นไปผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2562ผู้กู้ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ต.ค. 2562 ทั้งนี้กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบคือผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนชำระสัญญาเงินกู้หลังแรก และ ระยะเวลายังไม่ถึง 3 ปีผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไปผู้กู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยและมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวคือการถูกกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ / การอนุมัติสินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกัน ความหมายคือกลุ่มผู้ซื้อเหล่านี้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้กู้ซื้อนั้นๆ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักเกณฑ์นี้คือ– คัดกรองกลุ่มผู้กู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และลดจำนวนผู้กู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือ  เกร็งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์– เพื่อลดความเสี่ยง Over Supply ในระยะยาว– สถาบันการเงินสามารถความเสี่ยงการในการปล่อยสินเชื่อ และคัดกรองลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระ    หนี้ได้มากขึ้น