All Posts in Tag

มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประจำปี 2562

  1) หลักการ : กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  สามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท (ทั้งมือ 1 และ มือ 2) ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข :           2.1) ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย          2.2) ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน          2.3) ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย                                         …

!! พบกับความหมายและประเภทของอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Post นี้ !!

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน และ ทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หอพัก และ สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด และ สิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน แบบที่ 1 ที่ดิน : คือพื้นที่ดินทั่วๆไปหมายถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง และ อื่นๆ การครอบครองที่ดินต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส. 4) หรือ น.ส. 3 ก. เป็นต้น แบบที่ 2 บ้านเดี่ยว : ในทางกฎหมายกำหนดให้บ้านเดี่ยวมีบริเวณบนพื้นที่มากกว่า 50 ตารางวา หน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร และ ความลึก 20 เมตร เหมาะกับครอบครัวทุกขนาด มีความส่วนตัวสูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ  แบบที่…