All Posts in Tag

แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์

พื้นสีผังเมืองที่สำคัญ 10 ประเภท

ความหมายผังเมืองก่อนซื้อ / ก่อนสร้างอสังหาริมทรัพย์ผังเมือง – คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และขนส่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ความสำคัญของการวางผังเมือง – เป็นการจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามการเจริญเติบโตของเมืองและประชากร เช่น เพื่ออยู่อาศัย การคมนาคม การขนส่ง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กำหนดย่านธุรกิจ (CBD) หรือย่านอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการ ประเภทที่อยู่อาศัย สีเหลือง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  สีส้ม – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง สีน้ำตาล – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนมากจะอยู่ในเมืองหรือบริเวณโดยรอบ สีแดง – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (CBD)ศูนย์กลางย่านเศรษฐกิจ มีการแข่งขันและมูลค่าสูง สีเขียว – กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น สีม่วง…